Dochód utracony i uzyskany w 500 plus i świadczeniach rodzinnych

Co rok jesienią rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy dla świadczenia wychowawczego 500 plus i zasiłków rodzinnych. Konieczne jest więc ponowne złożenie wniosku o przyznanie świadczeń.  Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe. Oznacza to, że przyznanie świadczenia jest uwarunkowane sytuacją dochodową rodziny. Dochód utracony i uzyskany stosuje się przy zmianach w dochodzie rodziny.

 

Okres zasiłkowy dla 500+ trwa od 1 października 2018 do 30 września 2019.

Dla świadczeń rodzinnych od 01 listopada 2018 do 31 października 2019.

 

Kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe w okresie zasiłkowym 2018/2018 wynosi:

Świadczenie wychowawcze 500 plus na pierwsze dziecko – 800 zł lub 1200 zł na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – 674 zł lub 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Ustalając prawo do świadczeń co do zasady pod uwagę brany jest jest dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia.

Zgodnie z tym przepisem, podstawą ustalania prawa do świadczenia na okres 2018/2019 jest dochód z 2017 roku. 

 

Zmiana w dochodach a 500 plus

Oczywiście bardzo często zdarza się, że sytuacja dochodowa rodziny ulega zmianie. Otrzymujemy czasowe zasiłki czy stypendia, zmieniamy pracę, otwieramy lub likwidujemy firmę, wracamy z urlopu wychowawczego itp. Ustalenie wysokości dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę służy zatem przede wszystkim ustaleniu rzeczywistej wysokości tego dochodu. Celem jest jak najbardziej obiektywne określenie sytuacji finansowej wnioskodawcy i jego rodziny na dzień składania wniosku.

Najprościej mówiąc – nie otrzymałeś świadczenia ponieważ „za dużo zarabiasz”. Tracisz pracę. Twoja sytuacja finansowa ulega pogorszeniu. W tym przypadku następuje ponowne przeliczenie dochodu rodziny, najpewniej przyznające Ci prawo do świadczenia. Analogicznie w drugą stronę. Na tym przecież ma polegać zabezpieczenie społeczne i pomoc instytucji państwowych. Dochód będzie przeliczony ponownie również w sytuacji pojawienia się nowego członka w rodzinie.

 

Obowiązek zgłoszenia zmian

Pamiętaj! Masz obowiązek niezwłocznie poinformować właściwy organ o wystąpieniu wszelkich zmian mających wpływ na prawo do świadczenia! Zmiany w dochodzie rodziny mogą mieć wpływ na przyznanie bądź odmówienie Ci prawa do zasiłków. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. Czym więc jest dochód utracony i uzyskany? Najpierw teoria. Zostań dłużej będą też przykłady.

 

Dochód utracony a 500 plus

Utrata dochodu ma miejsce wtedy, gdy członek rodziny nie osiąga już dochodu z niżej wymienionych źródeł. W takiej sytuacji, do dochodu rodziny nie wlicza się już tego dochodu, bez względu na to w jakim okresie był osiągany.

Dochód utracony oznacza utratę spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 • utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 • wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania – mówimy o zawieszeniu działalności tylko na okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, czyli tzw „wychowawczy dla przedsiębiorcy”, zwykłe zawieszenie nie powoduje utraty dochodu
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
 • utratą świadczenia rodzicielskiego
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • utratą stypendium doktoranckiego.

 

Przykłady

Jeśli składasz wniosek na okres 2018/2019 a w 2017 roku rozwiązałeś umowę o pracę, dochód z tej umowy nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń.

Jeśli w 2018 roku zakończyłeś pobieranie np. zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego przysługującego po ustaniu zatrudnienia, to również nie będzie on wliczony do dochodu rodziny.

Analogicznie jeśli po rozwiązaniu umowy o pracę podejmiesz nową, dochód z nowej pracy będzie dochodem uzyskanym.

 

Dochód uzyskany a 500 plus

Dochodem uzyskanym jest każda z niżej wymienionych sytuacji, powodująca ponowne obliczenie dochodu rodziny.

Dochód uzyskany oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego
 • uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia (analogicznie zawieszenie tylko z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem)
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego.

 

Jak obliczyć dochód uzyskany?

Istnieją dwie opcje, w zależności od okresu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych.

 

Przykład

Składasz wniosek na okres zasiłkowy 2018/2019. W roku poprzedzającym okres zasiłkowy, czyli od 1 marca 2017 podjąłeś nową pracę, w której pracujesz nadal. Dochód (ustalony na podstawie dokumentu np. PIT-11 za 2017 r.)  uzyskany w tej pracy dzielimy przez liczbę miesięcy pracujących, czyli przez 10. Na tej podstawie zostanie przeliczony nowy dochód rodziny.

 

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych.

 

Przykład

Złożyłeś wniosek na okres zasiłkowy 2018/2019. Po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, czyli od 1 marca 2018 podjąłeś nową pracę, w której pracujesz nadal. Musisz przedstawić organowi dokument o dochodzie za miesiąc następujący, czyli za kwiecień 2018. Na tej podstawie zostanie przeliczony nowy dochód rodziny.

 

Ważne! Przerwa w dochodzie krótsza niż 3 miesiące.

Dochód rodziny nie będzie przeliczany na nowo jeśli na przykład rozwiązałeś umowę o pracę i w ciągu 3 miesięcy podjąłeś ponownie pracę u tego samego pracodawcy lub wyrejestrowałeś firmę i ponownie ją otworzyłeś w tym okresie. Prawo do świadczenia zostanie ustalone w oparciu o pierwotny dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

 

Nie zgadasz się z decyzją?

Złóż odwołanie!

Pamiętaj, że złożenie wniosku wszczyna postępowanie administracyjne, które zakończone jest decyzją. Nie musisz się z nią zgadzać! Masz konstytucyjne prawo wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia.

Tak naprawdę nic nie ryzykujesz bo odwołanie nie podlega opłacie. Niestety gwarancji na wygraną nie ma ale jest szansa. Najważniejsze, by mieć świadomość dochodzenia swoich praw i możliwości zaskarżania rozstrzygnięć. Z doświadczenia wiem, że niejednokrotnie kończą się one pozytywnie dla pokrzywdzonej strony, nawet jeśli na początku sytuacja wydawała się bez wyjścia. Korzystaj więc ze swoich praw.

Co do zasady katalog dochodów utraconych i uzyskanych jest enumeratywny, czyli zamknięty. Istnieją jednak orzecznictwa sądów wyrażające pogląd, że przy ustalaniu wysokości dochodu rodziny chodzi o jak najbardziej obiektywne określenie sytuacji dochodowej rodziny. Jeśli więc sytuacja finansowa rodziny uległa znacznemu pogorszeniu a zdarzenie nie jest wymienione w ustawie warto dochodzić swoich spraw w wyższych instancjach.

Jak i kiedy złożyć odwołanie? Szczegółowe informacje już wkrótce na blogu.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255)

 

 

 

Masz pytania w tym temacie? Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w sporządzeniu pisma?   

Napisz!  Formularz kontaktowy  lub mail: info@argumente.pl 

Możesz również dodać opinię lub pytanie w komentarzu poniżej. Odpowiem z przyjemnością:-)

 

Uważasz, że informacje są przydatne? Polub lub udostępnij wpis!

One comment Add yours

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *